Kardio Know How

Szkolenia z kardiologii klinicznej

O Szkoleniu

Szkolenia dla lekarzy finansowane w ramach projektu unijnego Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego Łodzi – Centrum Kliniczno-Dydaktyczne 2017-8

 

Cele projektu:
Podniesienie poziomu oraz doskonalenie wiedzy  i umiejętności lekarzy, w tym w zakresie chorób układu krążenia.

Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu jego uczestnicy podnoszą poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji z wczesnym  wykrywaniem chorób i zaburzeń  układu krążenia oraz wdrażaniem adekwatnego sposobu leczenia / postępowania

Wartość projektu:

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:

Adresaci szkoleń:
– lekarze zatrudnieni w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
– innych podmiotach leczniczych
– wykonywający zawód w ramach indywidualnej praktyki zawodowej
– posiadających  specjalizację z zakresu medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych

Okres realizacji projektu: od 2017-01-02 do 2018-12-31

Obszar realizacji projektu: Cała Polska

Miejsce realizacji szkoleń:
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego Łodzi – Centrum Kliniczno-Dydaktyczne ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
*Szkolenia w ramach projektu są w pełni dostępne dla  uczestników niepełnosprawnych

Forma szkolenia:
Wykłady eksperta, prezentacje przypadków klinicznych z interaktywną dyskusją oraz testem z analizą poprawności odpowiedzi

Materiały szkoleniowe:
Dostępne dla każdego uczestnika po każdym szkoleniu

Zakres szkoleń:
Stabilna choroba wieńcowa i prewencja
Ostre zespoły wieńcowe
Nadciśnienie tętnicze
Zaburzenia rytmu serca

Ramowy plan szkoleń
30 minut- Wykład wprowadzający
30 minut- Prezentacja przypadku klinicznego
30 minut- Typowe i nietypowe sytuacje kliniczne
15 minut- przerwa
15 minut- Test
30 minut- Omówienie wyników testu i wydanie materiałów szkoleniowych

Lokalizacja
Sala Dydaktyczna Kliniki Kardiologii wejście A piętro 4
Sala Dydaktyczna Kliniki Elektrokardiologii Centrum Kliniczno-Dydaktyczne wejście B piętro 5